Delete a stocktake row

Deletes a stocktake row by id.

Language
Authorization
Bearer